top of page

Stadgar för Föreningen Laxnegården

 

Antagna vid ordinarie föreningsstämma 2013-03-16

  §  1.

Föreningen är ideell och dess uppgift är att förvalta och underhålla Laxne gamla skola, ”Laxnegården” för bland annat studie­verk­sam­het och före­ni­ng­s­verk­­samhet inom Laxne med omnejd i Gnesta kommun, samt att tillvara­ta medlemmarnas och Laxnebornas intressen.

§  2.

Medlemskap är öppet för alla som vill stödja föreningens verk­sam­het. Medlemmar erlägger en årlig avgift som fastställs av förenings­stäm­man. Styrelsen kan bevilja avgiftsfritt heders­med­lemskap för enskild medlem efter nominering och särskild pröv­ning.

§  3.

Föreningsstämman, föreningen högsta beslutande organ, består av före­ning­ens medlemmar. Ordinarie föreningsstämma ska hållas varje år före mars månads utgång. Skriftlig kallelse till före­nings­stämma ska delges medlemmarna genom utdelning i brevlådor eller sändas via e-post samt anslås vid Laxnegården tidigast fyra veckor innan och senast två veckor före ordinarie stämma, och tidigast fyra veckor innan och senast en vecka före extra föreningsstämma. Handlingar till stämman ska finnas till­gäng­liga i Laxnegården se­nast 1 vecka före föreningsstämma.

Vid ordinarie stämma ska följande ärenden förekomma:

 

 • §1.  Öppnande

 • §2.  Val av stämmoordförande

 • §3.  Anmälan av stämmordförandes val av protokollförare

 • §4.  Val av två justeringspersoner, tillika rösträknare

 • §5.  Fråga om mötet har kallats på rätt sätt

 • §6.  Fastställande av röstlängd

 • §7.  Fastställande av dagordning

 • §8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning

  • Förvaltningsberättelsen

  • Resultat och balansräkning

 • §9.   Föredragning av revisorns berättelse

 • §10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 • §11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

 • §12. Föredragning av verksamhetsplan och budget

 • §13. Beslut om arvoden till styrelse, revisorer och funktionärer

 • §14. Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år

 • §15. Val av styrelseledamöter

 • §16. Val av styrelseordförande för ett år

 • §17. Val av revisor jämte suppleant

 • §18. Val av valberedning varav en samman kallande

 • §19. Val av eventuella övriga funktionärer

 • §20. Motioner och övriga frågor som varit utlysta

 • §21. Avslutning

Beslut i frågor som inte funnits med i kallelsen får inte fattas av mötet.

Vid extra föreningsstämma ska förutom ärendet paragraferna 1 till 7 samt 21 förekomma

§  4.

Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering). Omröstning vid föreningsstämma sker öppet, utom vid personval då sluten omröstning ska ske, om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar inte föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Vid val och sluten omröstning sker avgörandet genom lottning. Ledamot i styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Vid val av revisor eller revisorsuppleant får dessa inte vara anhöriga, närstående sam­manboende eller ha ett annat nära förhållande till vald styrelse­ledamot.

§  5.

Motion till föreningsstämma kan väckas av varje medlem. Denna ska vara styrelsen tillhanda, senast fyra veckor före stämma och skickas ut tillsammans med kallelsen. För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

§  6.

Extra föreningsstämma kan sammankallas på initiativ av styrelse, revi­sorer, eller då minst 1/10 av medlemmarna så önskar. Endast ärenden för vilka extra föreningsstämma sammankallats får tas upp till behandling.

§ 7.

Styrelsen ska bestå av minst 5 och högst 8 ledamöter. Bland valda ledamöter utses inom styrelsen vice ordförande, sek­reterare och kassör. Till styrelseledamot får inte utses omyndig. Ledamot äger inte rätt att delta i beslut som rör denne personligen eller har andra engagemang i.

Styrelsen är beslutsmässig då minst en mer än hälften av ledamö­terna är närvarande. 

§ 8.

Styrelsen ska:

-       Förvalta föreningens tillgångar

-       Ansvara för uthyrning av föreningens lokaler

-       Vara öppen för medlemmars intressefrågor

-       Utarbeta verksamhetsplan och fastställa budget

-       Avge verksamhetsberättelse

-       Utfärda kallelse till föreningsstämma

-       Utse firmatecknare.

§ 9.

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Räken­skaperna ska vara avslutade och sammanförda i årsredovisning senast 1 februari, och då överlämnas till revisorerna. Revisionen ska vara avslutad senast 15 februari.

§10.

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreningsstämmans beslut av­yttra föreningen dess fasta egendom, inte heller riva eller företa mer om­fat­tande till- eller ombyggnader av denna egendom. Det krävs två på va­ran­dra följande föreningsstämmor för beslut om att avyttra hela eller delar av den fasta egendomen. Vid beslut om att avyttra hela fastigheten ska föreningen upplösas.

§11.

Upplöses föreningen ska dess tillgångar marknadsvärderas. Mark­nads­värdet ska ligga till grund för en försäljning, i första hand till andra ide­ella föreningar inom Laxne med omnejd på sätt som föreningsstämma be­slutar och i andra hand erbjudas Gnesta kommun. Stämman beslutar om hur överskottet ska användas för att komma bygden, och medlemmarna till del.

bottom of page